هزینه به ازای هر نصب غیر ارگانیک سقف نصب ماهیانه
190 تومان 5 هزار
160 تومان 20 هزار
120 تومان 50 هزار
100 تومان 300 هزار
70 تومان 1 میلیون
50 تومان بیش از 1 میلیون

محاسبه گر قیمت به ازای نصب:

میزان نصب مورد نظر خود را انتخاب نمایید