گزارش سالیانه ادتریس

گزارش سالیانه 1399 ادتریس

گزارش اپلیکیشن‌های ایرانی در سال ١٣٩٩

گزارش پیش‌رو، مربوط به داده‌های بیش از ٢٥٠ اپلیکیشن ایرانی است که در سال ١٣٩٩توسط پلتفرم ادتریس جمع‌آوری گردیده است و به علت حفظ حریم خصوصی اپلیکیشن‌ها از نام بردن آن‌ها معذوریم.

این گزارش به کسانی که صاحب اپلیکیشن هستند و یا در حوزه مارکتینگ و اپلیکیشن مارکتینگ فعالیت دارند، دید بسیار خوبی را خواهد داد.

آمار کلی

توضیحات:

قابل ذکر است که در گزارش مورد نظر سعی شده‌است آمار هر بخش در  ١١دسته بندی اپلیکیشنی ذیل در اختیار قرار گیرد.

دسته بندی اپلیکیشنی

نرخ تبدیل کلیک به نصب:

نرخ تبدیل کلیک به نصب

 

نسبت نصب ارگانیک و غیر‌ارگانیک:

نسبت نصب ارگانیک و غیر ارگانیک

تعامل کاربران (میانگین تعداد و مدت سشن):

تعامل کاربران (میانگین تعداد و مدت سشن)

توزیع استفاده از اپراتورها:

توزیع استفاده از اپراتورها

نرخ تغییرات اپراتورها نسبت به سال 98:

نرخ تغییرات اپراتورها نسبت به سال 98

توزیع برنامه‌ها به تفکیک اپراتورها:

توزیع برنامه ها به تفکیک اپراتورها

توزیع کاربران به تفکیک نوع اتصال به اینترنت:

توزیع کاربران به تفکیک نوع اتصال به اینترنت

نرخ ماندگاری کاربران:

نرخ بازگشت به برنامه در هفت روز ابتدایی پس از نصب

نرخ ماندگاری کاربران

میانگین نرخ ریزش برنامه‌ها:

میانگین نرخ ریزش برنامه ها

نسبت نصب تقلبی به کل:

نسبت نصب تقلبی به کل

تقلب بزرگ زمستان 99:

به جهت بررسی دقیق تر نمونه ای از تقلب های شناسایی شده توسط ادتریس می توانید به گزارش تقلب بزرگ زمستان ٩٩ موجود در وبسایت ادتریس مراجعه کنید.

تقلب بزرگ زمستان 99

توزیع کاربران به تفکیک نوع گوشی:

توزیع کاربران به تفکیک نوع گوشی

تغییر در تمایل به تبلیغات پولی:

تغییر در تمایل به تبلیغات پولی

شاخص رشد: 

شاخص رشد

شاخص رشد:

شاخص رشد

توزیع استفاده از دسته‌های مختلف برنامه به تفکیک ساعات روزانه:

توزیع استفاده از دسته های مختلف برنامه به تفکیک ساعات روزانه

 

ارسال نظر