سال2021 برچسب

خانه . نوشته های برچسب شده "سال2021"

نگاهی داده محور به حوزه مارکتینگ

در جهانی زندگی می‌کنیم که همواره در حال دگرگونی و تغییرات است. جهانی که بزرگان آن، معتقد اند طبیعتی همواره در حال تغییر دارد و اگر به عنوان انسان خواستار آسایش و رفاه هستیم باید با تغییرات زندگی خود همسو