کوهورت چیست برچسب

قبل از هرچیزی به توضیح این سوال  که می‌پردازیم کوهورت چیست؟ در موبایل مارکتینگ به گروهی از کاربران که در یک ویژگی با یکدیگر مشترک هستند، به اصطلاح کوهورت می‌گویند. این ویژگی مشترک می‌تواند مکان جغرافیایی، بازه زمانی نصب یا هر متغیر